Leveringsvoorwaarden Jobtraining

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Jobtraining, alsmede op alle overeenkomsten tussen Jobtraining en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van bedrijfsinterne projecten en/of deelname aan deze projecten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘opdracht’.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Jobtraining.

1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Jobtraining schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht

Alle aanbiedingen en offertes van Jobtraining zijn vrijblijvend.

De overeenkomst tussen Jobtraining en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de offerte door de opdrachtgever. De overeenkomst eindigt na voltooiing van de werkzaamheden door Jobtraining en wanneer de betaling van de kosten daarvan door Jobtraining zijn ontvangen.

Artikel 3: Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren per schrijven of telefoon. Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.

Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden.

Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden.

Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed.

De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen.

Artikel 3.1 Annulering of wijziging van de opdracht door Jobtraining

Jobtraining heeft het recht de opdracht te annuleren of te wijzigen per schrijven of telefoon in het geval dat de trainer door overmacht verhinderd is de opdracht uit te voeren en er geen andere trainer beschikbaar is. Bij trainingen met een open inschrijving heeft Jobtraining het recht de opdracht te annuleren wanneer het minimum aantal deelnemers van 5 niet is behaald. Bij annulering van de opdracht door Jobtraining worden geen kosten in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 4 Annulering deelname open inschrijving training door deelnemer

De deelnemer heeft het recht deelname aan de training te annuleren per schrijven of telefoon.

Afmelding voor een open inschrijving training door de deelnemer kan tot 4 weken van tevoren kosteloos geschieden.

Bij afmelding tot 2 weken voor aanvang van de training is de deelnemer verplicht om 50% van het deelnamebedrag te vergoeden.

Bij afmelding 2 weken of korter dan 2 weken voor de training is de deelnemer verplicht om 100% van het deelnamebedrag te vergoeden.

Artikel 5: Annulering of wijziging van individuele begeleiding of coaching door de opdrachtgever

In afwijking van artikel 3 kan annulering of wijziging van de individuele begeleiding of coaching kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de sessie.

Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

Artikel 6: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan het project laten deelnemen, indien dit aan Jobtraining wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van het project.

Artikel 7: Prijzen

Alle aanbiedingen van Jobtraining zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. Onze cursussen zijn beroepsondersteunend. Voor deze verrichte werkzaamheden geldt een vrijwaring van BTW volgens onderwijsartikel 11, lid 1, letter o, W, art. 8, Besl.

Artikel 8: Betaling

Jobtraining brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 14 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Jobtraining.

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Jobtraining steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Jobtraining gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Jobtraining alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,-

Bij een offertebedrag van meer dan € 8.000,- is de opdrachtgever verplicht een aanbetaling te doen van 50% van het offertebedrag.

Artikel 9: Opschorting en ontbinding

Jobtraining heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 10: (Intellectueel) eigendom

9.1 Het intellectueel eigendom van het door Jobtraining uitgegeven projectmateriaal berust bij Jobtraining tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jobtraining zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

9.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Jobtraining berust eveneens uitsluitend bij Jobtraining tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.3 Het eigendomsrecht van het uitgegeven cursusmateriaal berust bij de opdrachtgever en deelnemers van de cursus.

Artikel 11: Vervanging trainer

Jobtraining is te allen tijde gerechtigd een trainer die belast is met de uitvoering van de training, te vervangen door een andere trainer en draagt zorg voor een goede overdracht.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

11.1 Jobtraining aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

11.2 Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de

schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.344,-

11.3 Jobtraining zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

– enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

– onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.

11.4 Jobtraining is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

11.5 Jobtraining zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 13: Overname van personeel

De medewerkers van Jobtraining zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Jobtraining mogen verrichten. Op grond daarvan staat het de opdrachtgever niet vrij gedurende de voornoemde periode buiten Jobtraining om, (ex-)werknemers van Jobtraining in dienst te nemen, dan wel anderszins buiten Jobtraining om gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie dat de (ex-)werknemer inmiddels in dienst is bij een derde.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Jobtraining en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.